ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ณ กรุงศรีอยุธยา และ แวะช็อปตลาดน้ำอโยธยา
โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ณ กรุงศรีอยุธยา และ แวะช็อปตลาดน้ำอโยธยา

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ณ กรุงศรีอยุธยา และ แวะช็อปตลาดน้ำอโยธยา

( จังหวัดอยุธยา )

ราคาพิเศษสุดๆ! :
จำนวนคน 10-12 คน               890   บาท/คน
จำนวนคน 7-9 คน                1,090   บาท/คน
จำนวนคน 5-6 คน                1,400   บาท/คน

เสริฟ์พร้อม :
อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง + อาหารกลางวัน

หมายเหตุ :
ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองตามสะดวก ซึ่งจะต้องเป็นวัน เสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น ***ถ้าท่านมีการจอง ทัวร์แล้วทางเรามีการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องโอนเงิน ก่อนทัวร์เริ่มเป็นเวลาล่วง หน้าอย่างน้อย 2 วัน


ตารางเวลาการเดินทาง
7.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ
7.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.00 น. วัดที่ 1 วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุด และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาก ที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยา จึงไม่ควร พลาดอย่างยิ่ง
9.40 น. วัดที่ 2 วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพนัญเชิงเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะหลวงพ่อโต หรือเจ้าพ่อซำปอกง ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีน ต่างให้ความเคารพนับถือมา ช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จึงไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนจำนวนมาก ที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่าง เนืองแน่น
10.10 น. วัดที่ 3 วิหารพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรเป็นวัดโบราณสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ตั้ง ของวัดมงคลบพิตรและพระราชวังโบราณตั้งอยู่ติดกัน นักท่องเที่ยวจึงนิยมเข้ามานมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตร ก่อนจะเข้าชมพระราชวังโบราณ
10.40 น. วัดที่ 4 วัดแม่นางปลื้ม สิ่งสำคัญของวัดนี้คือ เจดีย์ทรงระฆังมีสิงห์ล้อมรอบซึ่งสร้างเป็นประทานของวัด สร้างอยู่บน ฐานสูง ฐานล่างตั้งสิงห์ปูนปั้นล้อมรอบลักษณะเป็นฐานบัว ประดับด้วยบัวลูกฟัก ลวดบัวแบบนี้สืบทอดมาจากศิลปะ เขมร-ลพบุรี นิยมอยู่ในศิลปะอยุธยาตอนต้น ความแตกต่างมีอยู่ที่ฐานบัวที่วัดแม่นางปลื้มค่อนข้างสูง ลักษณะพิเศษ ของเจดีย์แห่งนี้ซึ่งพบเพียง ๒ องค์ ในเมืองอยุธยา
11.10 น. เดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. วัดที่ 5 วัดธรรมิกราช อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังโบราณ ปัจจุบันวัดธรรมิกราชยังเป็นวัดที่พระสงฆ์ประจำอยู่ และทางทิศเหนือของวัดธรรมิกราชปัจจุบันมีวิหารพระนอนที่มีผู้นิยมศรัทธามานมัสการอยู่สม่ำเสมอ
13.00 น. วัดที่ 6 วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเคยเป็นวัดที่พม่าใช้ตั้งฐาน บัญชาการ จึงเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลาย และยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา และ อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มัก เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในกรุง ศรีอยุธยา
13.30 น. วัดที่ 7 วัดเชิงท่า เป็นแหล่งโบราณสถานของชาตินอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เนื่องจากภายในบริเวณวัด มีงานศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลายในรูปแบบสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมหลายอย่าง
14.00 น. วัดที่ 8 วัดท่าการ้อง เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะหลวงพ่อยิ้ม หรือพระพุทธรัตนมงคล พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดท่าการ้อง และความโดดเด่นอีกอย่างของวัดท่าการ้องก็คือ การตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณวัดด้วย ไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างสวยงาม รวมทั้งมีห้องน้ำที่สะอาดโดยการตกแต่งไว้อย่างสวยงามเช่นกัน
14.45 น. วัดที่ 9 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ภายในวัดมีพระวิหาร 4 หลัง คือพระวิหารใหญ่ 2 หลัง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และพระวิหารเล็ก 2 หลังพระวิหารใหญ่ ด้านหน้าทำประตูซุ้มยอดมณฑป หน้าบันของพระวิหาร จำหลักรูปพระ นารายณ์ทรงครุฑล้อมรอบด้วยลายกระหนก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตร และปางประทานอภัย ส่วนพระวิหารอีกหลังจำหลักภาพพราหมณ์อาลัมพายน์จับพญานาคภูริทัต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระศรีอาริยเมตไตรย์
15.15 น. เดินทางสู่ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดขายสินค้าล้อมรอบไปด้วยน้ำในรูปแบบของตลาดน้ำ มีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านขายอาหารคาวหวาน อาหารทะเล เรือขายอาหาร ขนมแบบไทยๆ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ร้านสินค้า OTOP ร้านนวดเพื่อสุขภาพ บริการล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆ ตลาดน้ำ ให้อาหารปลาคาร์ฟ ป้อนนมแพะ ป้อนอาหารแกะ ชมควายไทย ถ่ายรูปคู่กับเสือ วาดภาพเหมือน และตรงด้านหน้าเป็นปางช้างสามารถป้อนอาหารช้าง หรือจะขี่ช้าง ชมโบราณสถานก็ได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงให้ชม เช่น นาฏศิลป์ 4 ภาค การต่อสู้โดยอาวุธโบราณ ฯ แวะซื้อของ กินของฝาก
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ