ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ช็อป ชิม ชิว ตลาดน้ำอัมพวา
โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม ตามด้วย ช็อป ชิม ชิว
ที่ 1 ตลาดแม่กลอง กับ 2 ตลาดน้ำชื่อดัง (โดยรถตู้)

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ช็อป ชิม ชิว
กับ 2 ตลาดน้ำ

( ทางรถตู้ )

ราคาพิเศษสุดๆ! :
จำนวนคน 10-12 คน               690   บาท/คน
จำนวนคน 7-9 คน                   890   บาท/คน
จำนวนคน 5-6 คน                1,200   บาท/คน
**จอยทัวร์ (join tour)             690   บาท/คน

เสริฟ์พร้อม :
อาหารว่างมื้อเช้า

หมายเหตุ :
กรณีที่เป็นจอยทัวร์ (join tour) ถ้ามีลูกทัวร์ไม่ถึง 9 คน ทางบริษัท ขอยกเลิกการทัวร์ ***ถ้าท่านมีการจองทัวร์แล้วทางเรามีการตอบ รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องโอนเงินก่อนทัวร์เริ่มเป็นเวลาล่วง หน้าอย่างน้อย 2 วัน


ตารางเวลาการเดินทาง
7.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ
7.15 น. ออกเดินทาง สู่จังหวัด สมุทรสงคราม
8.15 น. วัดที่ 1 แวะไหว้พระเสริมมงคลกันที่ วัดเกตุมดีศรีวราราม สักการะพระบรมธาตุ ชมพระอุโบสถหลังใหญ่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่า "หลวงพ่อพระพุทธชินราช"
8.45 น. ออกเดินทางสู่วัดที่ 2 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดศรีจำปา" เป็นวัดสำคัญที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ เรียกกันว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม" เป็นที่เลื่องลือรู้จักกันทั่วไปใน ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ จึงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม บรรดาพุทธศาสนิกชน พากันมานมัสการตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนทุกวันนี้
จากนั้นเชิญท่านเดินชมตลาดแม่กลอง จับจ่ายซื้อของตาม อัธยาศัย
10.15 น. ออกเดินทางสู่วัดที่ 3 วัดช่องลม นมัสการหลวงปู่ทวดโพธิสัตโต ซึ่งเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่สีดำเห็นได้แต่ไกล มีพระอุโบสถขนาดใหญ่ และซุ้มประตูวัดสวยงามสะดุดตา
10.45 น. ออกเดินทางสู่วัดที่  4 วัดบางกะพ้อม เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจอยู่ภายใน วิหารเก่าของวัด ผนังวิหารด้านบนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังลักษณะแตกต่างจากทั่วไปคือเป็นปูนปั้นลวดลายนูน แสดงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ผนังวิหารด้านล่างโดยรอบมีช่องเจาะเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป นอกจาก นี้กลางวิหารยังประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ซ้อนกันสี่รอยลดหลั่นกันไป
11.15 น. ออกเดินทางสู่วัดที่  5 วัดจุฬามณี นมัสการหลวงพ่อเนื่อง (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) ชมอุโบสถจตุรมุขหินอ่อนกว้าง
40 เมตร ยาว 80 เมตร ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายในประดิษฐานพระประธาน บนฐานสูง ประดับประดาด้วยโคมไฟ บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาล
ที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน
11.45 น. ออกเดินทางไปวัดเกาะแก้ว ตลาดน้ำบางน้อย เพื่อเลือกซื้อผลไม้ ของกิน ของใช้ ชมบ้านเรือนแถวไม้ทอดยาวที่ ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมไว้อย่างดี เชิญเลือกรับประทานอาหารกลางวันได้ ตามอัธยาศัย
13.00 น. ชมอาสนวิหารแม่พระบังเกิดนกแขวก ชมกระจก 7 สีในโบสถ์
13.30 น. ออกเดินทางสู่วัดที่  6 วัดบางกุ้งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้ วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อ พุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อดำ
14.40 น. ออกเดินทางสู่วัดที่  7  วัดบางเกาะเทพศักดิ์  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี เดิมเคยเป็นสนามรบในสมัยอยุธยา
15.00 น. ออกเดินทางสู่วัดที่  8 วัดบางแคน้อย ผนังภายในพระอุโบสถทำจากไม้สักแกะสลักเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ลวดลายสวยงามชัดเจนโดยฝีมือช่างแกะสลัก จังหวัด เพชรบุรีซึ่งมีชื่อเสียงด้านการแกะสลักไม้ นับเป็นอุโบสถที่มีความงดงามในศิลปะการแกะสลักไม้
15.30 น. ออกเดินทางสู่วัดที่  9 วัดภุมรินทร์กุฏีทอง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีมากมายได้แก่ กุฎีทองทำด้วยไม้สัก นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดภุมรินทร์และอุทยานการศึกษา เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าสมควรแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้ เช่น พระพุทธรูป หนังสือไทย โถลายคราม และเครื่องทองเหลือง พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี
16.00 น. ออกเดินทางสู่ ตลาดน้ำ อัมพวา พักผ่อน ช็อปปิ้ง ทางอาหารได้ตามอัธยาศัย
17.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ