ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ช็อป ชิม ชิว ตลาดน้ำอัมพวา
โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด พร้อมกับ ช็อป ชิม ชิว กับ 2 ตลาดน้ำ (ทางเรือ)

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ช็อป ชิม ชิว
กับ 2 ตลาดน้ำ

( ทางเรือ )

ราคาพิเศษสุดๆ! :
จำนวนคน 10-12 คน               690   บาท/คน
จำนวนคน 7-9 คน                   890   บาท/คน
จำนวนคน 5-6 คน                1,200   บาท/คน
**จอยทัวร์ (join tour)             690   บาท/คน

หมายเหตุ :
กรณีที่เป็นจอยทัวร์ (join tour) ถ้ามีลูกทัวร์ไม่ถึง 9 คน ทางบริษัท ขอยกเลิกการทัวร์ ***ถ้าท่านมีการจองทัวร์แล้วทางเรามีการตอบ รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องโอนเงินก่อนทัวร์เริ่มเป็นเวลาล่วง หน้าอย่างน้อย 2 วัน


ตารางเวลาการเดินทาง
9.45 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ
10.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
12.00 น. แวะพัก และช็อปปิ้ง ที่ตลาดน้ำบางน้อย เลือกรับประทานอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย
13.00 น. ลงเรือ ออกเดินทางไหว้พระ 9 วัด
วัดที่ 1 วัดบางกุ้ง แวะชมโบสถ์ที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่
วัดที่ 2 วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ไหว้สักการะรูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมองค์ใหญ่
วัดที่ 3 วัดบางแคน้อย ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง และพื้นปูด้วยไม้กระดานแค่ 7 แผ่น
วัดที่ 4 วัดเกษมสรณาราม(วัดบางจาก) ชมโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา
วัดที่ 5 วัดบางแคใหญ่ ชมพระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี
วัดที่ 6 วัดบางแคกลาง แวะสักการะ หลวงพ่อเกตุพุทธมงคล
วัดที่ 7 วัดทองคุ้ง สักการะ บูชา “หลวงพ่อโต” องค์ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
วัดที่ 8 วัดภุมรินทร์กุฏีทอง ชมกุฏิทอง พิพิธภัณฑ์ วัตถุโบราณ บ้านดนตรี และหุ่นกระบอก
วัดที่ 9 วัดบางนางลี่ใหญ่ แวะปิดทองหลวงพ่อตะเคียน อายุ 300 ป
16.00 น. เดินทางสู่ตลาดน้ำอัมพวา พักผ่อน และเดินช็อปปิ้งของใช้ ของกิน ของที่ระลึก ได้ตามอัธยาศัย
17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ