ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาล,สังเวชนียสถาน พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา ลุมพินี ลุมพินี พาราณสี พุทธคยา ทัชทาฮาล

ทัวร์ไหว้พระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย


ผู้เดินทางมาบูชากราบไหว้พระพุทธเจ้า ตามพุทธสถานในพุทธภูมิ ล้วนมากันด้วยพลังศรัทธาอันเกิดจากพุทธวจนะ ที่ทรงชี้นำทางเหมือนว่าเชื้อเชิญหรือกวัก พระหัตถ์ให้ โอกาสทองมาได้รับสิ่งดีๆ แก่ชีวิต โดยนำสังเวชนียสถาน ๔ แห่งมาเป็นสื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย ตามที่พระอานนท์ทูลถามก่อนเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยาน ใน กรุงกุสินาราว่า “เมื่อกาลก่อน พุทธบริษัทในทิศทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต ย่อมได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่ เจริญใจ เหล่านั้น ก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไป แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีก” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นที่ควรเห็นของ กุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ พระตถาคตตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑ พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ พระตถาคต เสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริก ไปยัง เจติยสถานเหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตาย มลายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” นี้เป็นคำที่พระพุทธองค์ ทรงสอนใน มหาปรินิพพานสูตร ให้วิถีแก่เราได้เข้าใกล้พระองค์ ทั้งกายและใจ เหมือนอย่างเมื่อทรงยังดำรง พระชนม์อยู่ โดยอาศัยสังเวชนนียสถาน เป็นสื่อนำเข้า ถึงสิ่งควรที่จะดู ควรจะเห็น ควรให้เกิดสังเวช แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย และพึงนมัสการด้วยความเคารพต่อที่ประสูติ ตรัสรู้ ประทานปฐมเทศนาและปรินิพพาน...”


ทัวร์ไหว้พระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย

( 4 วัน / 3 คืน เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย )

ราคาพิเศษสุดๆ! :
พฤศจิกายน  2556   *30,500.00 บาท
ธันวาคม  2556        *30,500.00 บาท

สายการบิน :
Indigo, Jet airway

หมายเหตุ :
กรุ๊ปทัวร์ 6 คนขึ้นไป เดินทางกันแบบสบาย ๆ เป็นกันเอง บริการและ เสริมอาหารไทยทุกมื้อ *ลูกค้าสามารถจัดกรุ๊ปส่วนตัวโดยกำหนดวัน ที่เดินทางเองได้ สถานที่พักอาจเลือกพักได้ทั้งที่โรงแรม หรือที่วัด แล้วแต่ความต้องการของกรุ๊ปทัวร์ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยน แปลงไปตามความเหมาะสม


วันที่ 1 กรุงเทพ – พุทธคยา

ผู้เดินทางพร้อมกันที่สนามบินโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่าน เดินทางสู่พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก นำท่านชมพระมหาเจดีย์ พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นมัสการพระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัยที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี จากนั้น นำท่านชมวัดพุทธนานาชาติ

วันที่ 2 พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา

ออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ นำท่านเดินขึ้นเขาคิชฌกูฏหนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการถ้ำพระโมคคัลลา ชมถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชมกุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฏ จากนั้นนำ ท่านชมวัดชีวกัมพวันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก และนำท่านเดินทางสู่วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถาน ที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญทัญญะ นำท่านชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหา- วิทยาลัยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมากองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัด และปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบ ทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือน กว่าจะ เผานาลันทาได้หมด จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำซึ่งสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา ชมเรือน คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร จากนั้นนำท่านชมบ้านนางสุชาดา และชมบรรยากาศยามเย็นริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

วันที่ 3 พุทธคยา – พาราณสี

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) ดินแดนแห่งการแสวงบุญและชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปีของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้นกาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญ ทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก นำท่านชมบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ำนี้ ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยบนที่ราบสูงทิเบต) ชมวิถีชิวิต ณ ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาปของเมืองพาราณสี ให้ท่านล่องเรือแม่น้ำคงคาชมพิธีบูชาไฟ มหาศิวะ- ราตรี ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ชมพิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ให้ทุกท่านได้ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา บูชาขอขมากรรมพระแม่คงคา

วันที่ 4 พาราณสี - สารนาถ – กรุงเทพ

นำท่านเดินทางสู่เมืองสารนาถ เยี่ยมชมธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทาวันพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่างๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทำให้ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบำเพ็ญตบะที่นี่ นำท่านชมมูลคันธกุฏีสถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 ชมสถูปเจาคันธีซึ่ง สร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชมยสเจดีย์สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับนสกุลบุตร ชมธรรมราชิกสถูปเป็นสถูปที่เคย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน กลับสู่กรุงเทพ

 

แกลลอรี่