ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาล,สังเวชนียสถาน พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา ลุมพินี ลุมพินี พาราณสี พุทธคยา ทัชทาฮาล

ทัวร์ไหว้พระพุทธเจ้า 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล


ผู้เดินทางมาบูชากราบไหว้พระพุทธเจ้า ตามพุทธสถานในพุทธภูมิ ล้วนมากันด้วยพลังศรัทธาอันเกิดจากพุทธวจนะ ที่ทรงชี้นำทางเหมือนว่าเชื้อเชิญหรือกวัก พระหัตถ์ให้ โอกาสทองมาได้รับสิ่งดีๆ แก่ชีวิต โดยนำสังเวชนียสถาน ๔ แห่งมาเป็นสื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัย ตามที่พระอานนท์ทูลถามก่อนเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยาน ใน กรุงกุสินาราว่า “เมื่อกาลก่อน พุทธบริษัทในทิศทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต ย่อมได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่ เจริญใจ เหล่านั้น ก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไป แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีก” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นที่ควรเห็นของ กุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ พระตถาคตตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑ พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ พระตถาคต เสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริก ไปยัง เจติยสถานเหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตาย มลายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” นี้เป็นคำที่พระพุทธองค์ ทรงสอนใน มหาปรินิพพานสูตร ให้วิถีแก่เราได้เข้าใกล้พระองค์ ทั้งกายและใจ เหมือนอย่างเมื่อทรงยังดำรง พระชนม์อยู่ โดยอาศัยสังเวชนนียสถาน เป็นสื่อนำเข้า ถึงสิ่งควรที่จะดู ควรจะเห็น ควรให้เกิดสังเวช แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย และพึงนมัสการด้วยความเคารพต่อที่ประสูติ ตรัสรู้ ประทานปฐมเทศนาและปรินิพพาน...”


ทัวร์ไหว้พระพุทธเจ้า 4 ตำบล
อินเดีย - เนปาล

( 7 วัน / 6 คืน นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน )

ราคาพิเศษสุดๆ! :
พฤศจิกายน  2556    *41,500.00 บาท
ธันวาคม  2556         *41,500.00 บาท

สายการบิน :
Indigo, Jet airway

หมายเหตุ :
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รับจัด กรุ๊ปทัวร์ขั้นต่ำ *6 คนขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถกำหนดวันที่เดินทาง เองได้ สถานที่พักอาจเลือกพักได้ทั้งที่โรงแรม หรือที่วัด แล้วแต่ ความต้องการของกรุ๊ปทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ – อินเดีย – พุทธคยา

พร้อมกันที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ในเรื่องเอกสารและสัมภาระ

เดินทางสู่ประเทศอินเดีย ถึงท่าอากาศยานประเทศอินเดีย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยา นมัสการสถานที่ตรัสรู้ นำท่านเที่ยวไหว้พระ ณ วัดนานาชาติ ที่อยู่ในพุทธคยา นำท่านชมวัดไทยพุทธคยา นำท่านสวดมนต์ไหว้พระที่พุทธคยาเจดีย์และนมัสการพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทำลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธรูปองค์นี้เป็นปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ และศิลปะปาละ อายุกว่า 1400 ปี นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ พาท่านชมบ้านนางสุชาดา สตรีผู้ถวาย ข้าวมธุปายาสแด่พระโพธิสัตว์(สมณะโคดม)ในเช้าตรู่วันที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพาชม แม่น้ำเนรัญชราบริเวณ แวะชมตลาดพื้นเมืองรอบ ๆ พุทธคยา

วันที่ 2 พุทธคยา – สารนาถ – ราชคฤห์

นำท่านสู่สารนาถ(แคว้นมคธ ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล) และยังรู้จักกันดีในชื่อ อิสิปตนมฤคทายวัน ธัมเมกขสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน จากนั้นนำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรีชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมเรือนคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาสาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดิมเป็นสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ถวาย เป็นอารามแด่พระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่แสดงโอวาทปฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ นำท่านชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเก่าแก่ที่สุดในโลก นำท่านสักการะหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนาลันทา ที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายของพวกอิสลามเมื่อครั้งที่กวาดล้างทำลายพระพุทธศาสนา

วันที่ 3 สารนาถ – กุสินารา

สู่เมืองกุสินารา ชมเสาหินพระเจ้าอโศกต้นสุดท้ายที่ยังคงตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ เป็นเสาหินทีมีรูปสลักสิงโตตัวเดียวอยู่บนยอดเสา นมัสการพระมหาปรินิพพานสถูป และวิหารปรินิพพานสถานที่เสด็จปรินิพพาน ณ สาลวโณทยาน ชมกุฏิพันธเจดีย์ที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 4 กุสินารา – ลุมพินี – กุสินารา

นำท่านสู่ลุมพินี เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวพุธ เป็นสถาที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งอยู่ในเขตประเทศเนปาลผ่าน เมืองโครักข์และผ่านเมืองชายแดนโสเนาวลีของอินเดียเข้าสู่เมืองสิทธารัตถุของเนปาล ถึงพรมแดนอินเดีย – เนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางเข้าสู่เมือง สิทธารัตถะ นำท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินี ชมมายาเทวีวิหารภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรสและเป็นสถานที่ขุดพบศิลารูปคล้ายรอยเท้า ซึ่งสันนิษฐานว่าที่จารึกรอยเท้าที่เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะชมสระสรงสนานธาร โบกขรณี ชมเสาศิราจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้ตรงที่ประสูติของพระสิทธัตถราช กุมาร นำชมวัดไทยลุมพินี ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในเนปาล

วันที่ 5 กุสินารา – สาวัตถี

นำท่านสู่ เมืองสาวัตถี ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองที่ใญ่พอกับเมืองราชคฤห์และพาราณสีเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขาย และเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ประทับนานที่สุด รวมทั้งเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด นำท่านชมบ้านอนาถบัณฑิกเศรษฐี เศรษฐีองคมนตรีที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชมบ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาร เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหาริย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดเชตะวันวิหารเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษา อยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีเป็นชาวเมืองสาวัตถี ชมสถานที่ที่นางวิสาขา ถวายวัดบุบผาราม ซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่นานถึง 6 ปี

วันที่ 6 สาวัตถี – พาราณสี

สู่เมืองพาราณสีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนา ต่อมานำท่านล่องแม่น้ำคงคาสายน้ำแห่งการชำระบาปอันศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4000 ปี และเป็นที่สถิตแห่งศิวเทพ ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ (แม่น้ำนี้ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบต เทือกเขาหิมาลัย ประเทศจีน และ เนปาล) ให้ทุกท่านได้ ลอยกระทงแม่น้ำคงคา ชม พิธีบูชาไฟ มหาศิวะราตรี และ การเผาศพ ของชาวฮินดูที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน รวมทั้งเป็นสถานที่คนนับล้านมุ่งหน้ามาเพื่อชมพิธีกรรมริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 7 พาราณสี –กัลกัตต้า – กรุงเทพ

ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตต้า เพื่อรอต่อเครื่องเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

 

แกลลอรี่