ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัวร์แสวงบุญอินเดียเนปาล,สังเวชนียสถาน พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา ลุมพินี ลุมพินี พาราณสี พุทธคยา ทัชทาฮาล

เงื่อนไขการจอง

1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 7,000.00 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โดยผ่านบัญชี ในวันที่ทำการจองพร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับ หน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ส่งมาให้บริษัท ฯ
2. กรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำ กับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า มัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ครึ่งหนึ่งของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
7. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
9. ประเทศอินเดียห้ามนำเงิน รูปี เข้าประเทศเกิน 5,000 รูปี / ท่าน หาก ต.ม. มีการตรวจสอบจะทำการยึดเงินส่วนเกินของท่าน

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class เดินทาง กรุงเทพ – อินเดีย ,อินเดีย – กรุงเทพ ,สายการบินภายในประเทศ
2. ค่าวีซ่าในอัตราปกติเนปาล / อินเดีย
3. ค่าภาษีสนามบินประเทศไทย / เนปาล / อินดีย
4. ค่าห้องพักปรับอากาศ โรงแรมระดับ 4 ดาว
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุบในรายการ
6. ค่าทัศนาจร ค่าผู้นำทางอำนวยความสะดวก และรถรับรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมในต่างประเทศ
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
8. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.00 บาท
9. อัตราค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ตามราคาภาษีน้ำมัน

ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 3 เหรียญต่อคน/ต่อวัน
2. ค่าทำบุญถวายพระวิทยากร ท่านละ 500 รูปี หรือ บาท ก็ได้ตามอัธยาศัย 1 บาท = 0.65 รูปี (โดยประมาณ)
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
5. ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
6. ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
7. ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
9. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
10. กรณีลูกค้าชำระโดยบัตรเครดิต ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3